Fara í efni

Skógræktin er ríkisaðili í A-hluta sem starfar á grundvelli sérlaga. Stofnunin er þekkingar-, þróunar- og þjónustustofnun sem vinnur að verndun, friðun og ræktun skóga, græðir upp nýja skóga og veitir ráðgjöf, aflar þekkingar á sviði skógræktar og miðlar henni.

millj.kr.
rekstrarniðurstaða
hektarar
gróðursett tré
millj.kr
framlög lögbýli
millj.kr.
rannsóknir

Gjöld

gjöld

Tölur eru í milljónum króna

 

Rekstrarniðurstaða og eigið fé


Lykiltölur málaflokka

Málaflokkar 2021 2022 Breyting frá 2021
Heildarkostnaður við rekstur 1.713,1 2.102,6  
Rekstrarkostnaður 1.310,1 1.599,5  
Laun, launatengd gjöld og starfsmannakostnaður 682,9 748,7  
Sértekjur 610,8 705,7  
Viðskiptastaða við ríkissjóð -11,7 -251,5  
Eigið fé 29,6 -73,8  
Framlög til skógræktar á lögbýlum 385,4    
Framlög til lögbýla Austurlandi 56,4    
Framlög til lögbýla Norðurlandi 90,4    
Framlög til lögbýla Vesturlandi og Vestfjörðum 161,7    
Framlög til lögbýla Suðurlandi 76,9    
Framlög til plöntukaupa 142,0    
Framlög til gróðursetningar 96,4    
Framlög til girðinga 90,7    
Framlög til snemmgrisjunar 9,2    

Skýringar

ATH. Uppfæra þennan texta f. 2022

Rekstur 2021

Heildarkostnaður við rekstur Skógræktarinnar var 1.713,1 m.kr. árið 2021. Stærstu liðirnir í rekstrinum eru tveir, annars vegar laun, launatengd gjöld og starfsmannakostnaður og hins vegar framlög og tilfærslur vegna skógræktar á lögbýlum.

Rekstrarniðurstaða

Hagnaður af rekstri ársins var 47,2 m.kr. Í upphafi árs var höfuðstóll stofnunarinnar neikvæður um 17,6 m.kr. og í árslok var hann því jákvæður um 29,6 m.kr. Fjárheimild ársins var 1.131,9 m.kr. og hækkaði um 126,4 m.kr. á milli ára vegna aukinna fjárveitinga í loftslagsverkefni og kolefnisbindingu.

Heildarkostnaður við rekstur Skógræktarinnar var 1.713,1 m.kr. árið 2021 og hækkaði um 290,6 m.kr. frá fyrra ári. Rekstrarkostnaður var 1.109,5 m.kr. og hækkaði um 147,0 m.kr. á milli ára. Framlög til skógræktar á lögbýlum voru 385,4 m.kr. og hækkuðu um 90,4 m.kr. frá árinu á undan. Fjallað er nánar um framlög til skógræktar á lögbýlum hér fyrir neðan. Sértekjur voru 610,8 m.kr. og hækkuðu um 220,3 m.kr., munar þar mest um samstarfsverkefni um kolefnisbindingu með ýmsum samstarfsaðilum.

Viðskiptastaða stofnunarinnar við ríkissjóð var neikvæð um 11,7 m.kr. Bankainnstæður voru í árslok 9,6 m.kr.

 

 

Framlög til skógræktar á lögbýlum

Samkvæmt fjárlögum voru framlög til skógræktar á lögbýlum áætluð 307,0 m.kr. fyrir árið 2020 og hækkuðu um 85 m.kr. milli ára. Heildarframlög árið 2016 voru 253,0 m.kr., 222,8 m.kr. árið 2017, 217,0 m.kr. árið 2018, 238,4 m.kr. árið 2019, 295 m.kr. árið 2020 og 385,4 m.kr. árið 2021. Frá sameiningu Skógræktar ríkisins og landshlutaverkefnanna í skógrækt eru uppsöfnuð framlög ríkisins til skógræktar á lögbýlum 1.596,4 m.kr. en heildarfjárhæð útgreiddra framlaga 1.611,9 m.kr.

Skipting framlaga milli landshluta árið 2021 var eftirfarandi: Austurland 56,4 m.kr. (var 54,7 m.kr árið 2020), Norðurland 90,4 m.kr. (var 91,5 m.kr. árið 2020), Vesturland og Vestfirðir 161,7 m.kr. (var 91,5 m.kr. árið 2020) og Suðurland 76,9 m.kr. (var 57,3 m.kr. árið 2020).

Stærstur hluti framlaga fór til plöntukaupa, 142,0 m.kr. (var 118,4 m.kr. árið 2020), gróðursetningar 96,4 m.kr. (var 73,0 m.kr. árið 2020), girðinga 90,7 m.kr. (var 62,0 m.kr. árið 2020) og snemmgrisjun 9,2 m.kr (var 24,1 m.kr árið 2020).

Gróðursett tré

Þessi tala á við um gróðursetningu á lögbýlum, í þjóðskógum og samstarfsverkefnum sem Skógræktin tekur þátt í. Þetta er því ekki heildarfjöldi gróðursettra trjáplantna á landinu.