Fara í efni

Helstu tölur ársins

Skógræktin er ríkisaðili í A-hluta sem starfar á grundvelli sérlaga. Stofnunin er þekkingar-, þróunar- og þjónustustofnun sem vinnur að verndun, friðun og ræktun skóga, græðir upp nýja skóga, veitir ráðgjöf og miðlar þekkingu á sviði skógræktar.

 

millj.kr.
rekstrarniðurstaða
hektarar
gróðursett land
millj.stk.
gróðursett tré
millj.kr.
framlög lögbýli
millj.kr.
rannsóknir

gjöld

Tölur eru í milljónum króna

 

 

Rekstrarniðurstaða og eigið fé

 


Lykiltölur málaflokka

Málaflokkar 2018 2019 Breyting frá 2018
Heildarkostnaður við rekstur 1.130,5 1.222,5 92,0
Rekstrarkostnaður 889,3 962,5 73,2
Laun, launatengd gjöld og starfsmannakostnaður 612,1 641,5 29,4
Sértekjur 264,4 291,1 26,7
Skuld við ríkissjóð 35,1 14 -21,1
Eigið fé -13,5 -9,0 4,5
Framlög til skógræktar á lögbýlum 217,0 238,4 21,4
Framlög til lögbýla Austurlandi 57,2 65,5 8,3
Framlög til lögbýla Norðurlandi 56,9 57,7 0,8
Framlög til lögbýla Vesturlandi og Vestfjörðum 52,3 61,9 9,6
Framlög til lögbýla Suðurlandi 50,4 53,2 2,8

 

 

Skýringar

Gjöld

Heildarkostnaður við rekstur Skógræktarinnar var 1.222,5 m.kr. árið 2019. Stærstu liðirnir í rekstrinum eru tveir, annars vegar laun, launatengd gjöld og starfsmannakostnaður og hins vegar  framlög og tilfærslur vegna skógræktar á lögbýlum

Rekstrarniðurstaða

Afgangur af rekstri ársins var 4,5 m.kr. Í upphafi árs var höfuðstóll stofnunarinnar neikvæður um 13,5 m.kr. og í árslok var hann því neikvæður um 9,0 m.kr. Fjárheimild ársins var 914,9 m.kr. og hækkaði um 77,4 m.kr. á milli ára.

Heildarkostnaður við rekstur Skógræktarinnar var 1.222,5 m.kr. árið 2019 og hækkaði um 92,0 m.kr. frá fyrra ári. Rekstrarkostnaður var 962,5 m.kr. og hækkaði um 73,2 m.kr. á milli ára. Framlög til skógræktar á lögbýlum voru 238,4 m.kr. og hækkuðu um 21,4 m.kr. frá árinu á undan. Fjallað er nánar um framlög til skógræktar á lögbýlum hér fyrir neðan. Sértekjur voru 291,1 m.kr. og hækkuðu um 26,7 m.kr.

Skuld stofnunarinnar við ríkissjóð var m.kr. m.kr í árslok og lækkaði um 21,1 m.kr. Viðskiptakröfur lækkuðu um 3,5 m.kr. á milli ára úr 47,8 m.kr. í 44,3 m.kr. Bankainnstæður voru í árslok 16,0 m.kr. Skammtímaskuldir hækkuðu um 1,4 m.kr., úr 24,4 m.kr. í 25,8 m.kr.

Framlög til skógræktar á lögbýlum

Samkvæmt fjárlögum voru framlög til skógræktar á lögbýlum áætluð 222,0 m.kr. fyrir árið 2019 og lækkuðu um 2,9 m.kr. milli ára. Heildarframlög árið 2016 voru 253,0 m.kr., 222,8 m.kr. árið 2017, 217,0 m.kr. árið 2018 og 238,4 m.kr. árið 2019. Frá sameiningu Skógræktar ríkisins og landshlutaverkefnanna í skógrækt eru uppsöfnuð framlög ríkisins til skógræktar á lögbýlum 896,7 m.kr. en heildarfjárhæð útgreiddra framlaga 931,0 m.kr.

Skipting framlaga milli landshluta árið 2019 var eftirfarandi: Austurland 65,5 m.kr. (var 57,2 m.kr árið 2018), Norðurland 57,7 m.kr. (var 56,9 m.kr. árið 2018), Vesturland og Vestfirðir 61,9 m.kr. (var 52,3 m.kr. árið 2018) og Suðurland 53,2 m.kr. (var 50,4 m.kr. árið 2018).

Stærstur hluti framlaga fór til plöntukaupa, 108,7 m.kr. (var 97,3 m.kr. árið 2018), gróðursetningar 66,6 m.kr. (var 54,0 m.kr. árið 2018) og girðinga 36,1 m.kr. (var 34,8 m.kr. árið 2018).

Gróðursett tré

Þessi tala á við um gróðursetningu á lögbýlum, í þjóðskógum, samstarfsverkefnum sem Skógræktin tekur þátt í og í Hekluskógum. Þetta er því ekki heildarfjöldi gróðursettra trjáplantna á landinu.